အလင်းအိမ် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာများတွင်ပြုလုပ်မည့် Telenor Sim Registration သင်တန်းအချိန်စာရင်းများ